BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

?yczenia Wójta Gminy Elbl?g

Tablica og?osze?
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie
szkó? prowadzonych przez Gmin? Elbl?g

Z okazji zako?czenia roku szkolnego 2019/2020 dzi?kujemy Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Szko?y za ca?oroczn? prac? dydaktyczn?, wychowawcz? i opieku?cz? na rzecz dzieci i m?odzie?y.
W sposób szczególny wyra?amy nasz? wdzi?czno?? za wk?ad pracy w organizacji kszta?cenia na odleg?o??. Zdalna rzeczywisto??, w której przysz?o nam funkcjonowa? by?a dla Pa?stwa wyj?tkowo pracowitym i trudnym czasem, wymagaj?cym od wszystkich pe?nej mobilizacji i wspó?pracy. W tym trudnym czasie, sprostali?cie Pa?stwo bie??cym wyzwaniom, wykazuj?c si? spokojem, dyscyplin? i empati? w organizacji zdalnej edukacji naszych szkó?. To dzi?ki Pa?stwu nauka naszych uczniów mog?a przebiega? w niezak?óconej formie.
Dzi?kuj?c za zaanga?owanie, ?yczymy Pa?stwu wszelkiej pomy?lno?ci oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, a tak?e zdrowego i zas?u?onego odpoczynku.
S?owa podzi?kowania kierujemy równie? do Rodziców za wytrwa?o?? i cierpliwo?? oraz wsparcie organizacyjne i pomoc w codziennym usprawnianiu zdalnej nauki. Na nadchodz?cy okres wakacyjny, ?yczymy Pa?stwu du?o zdrowia oraz spokoju.
Wam drodzy Uczniowie i Absolwenci dzi?kujemy za obecno?? i prac? podczas internetowych spotka? z nauczycielami oraz wywi?zywanie si? z edukacyjnych obowi?zków.
Pami?tajcie, ?e obostrzenia zwi?zane z pandemi? wymagaj? od Was wszystkich spo?ecznego zdyscyplinowania. Zróbcie wszystko, aby sprosta? bie??cym wyzwaniom i uchroni? siebie, Wasze rodziny, bliskich i nasz? gminn? spo?eczno?? przed wirusem
Wyra?aj?c nadziej?, ?e spotkamy si? we wrze?niu w „lepszej rzeczywisto?ci", ?yczymy Wam udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wykorzystajcie ten okres jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki, nabieraj?c si? do podejmowania kolejnych wyzwa? w nowym roku szkolnym 2020/2021.
Z wakacyjnym pozdrowieniem

Przewodnicz?ca Rady Gminy Wójt Gminy Elbl?g


Barbara Bruzdewicz Zygmunt Tucholski

Zako?czenia roku szkolnego 2019/2020 w PSP w W?zinie

Tablica og?osze?
HARMONOGRAM ZAKO?CZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Podczas odbierania dyplomów i ?wiadectw obowi?zuj? zasady re?imu sanitarnego : maseczki na terenie szko?y, dezynfekcja r?k, zachowanie dystansu spo?ecznego- min. 1,5m.
Zako?czenie roku szkolnego w oddzia?ach przedszkolnych oraz klasy I odb?dzie si? dnia 26.06.2020 w godzinach od 8.00 do 9.00

Ze wzgl?du na zagro?enie Covid -19 wskazane jest, aby dyplomy i ?wiadectwa odebrali rodzice bez obecno?ci dzieci.


UWAGA KLASY III-VIII
Je?li dziecko przyje?d?a po ?wiadectwo z rodzicem, to do budynku szko?y mo?e wej?? ucze? lub rodzic.
ROZDANIE ?WIADECTW 26.06.2020
9.00 - 9.30- klasa III
9.30 – 10.00 – klasy IV i V
10.00- 10.30 – klasy VI i VII
11.00 – 11.30 - klasa VIII
Udzia? uczniów w zako?czeniu roku szkolnego nie jest obowi?zkowy. ?wiadectwo b?dzie mo?na odebra? w sekretariacie szko?y od 29. 06. 2020 w godzinach od 9.00 – 12.00 ( z wyj?tkiem dni 06.07.2020 - 17.07.2020 – sekretariat zamkni?ty).

Przekazanie sprz?tu do kszta?cenia zdalnego

?ycie szko?yPragniemy poinformowa?, ?e dnia 13.05.2020 r. w Urz?dzie Gminy Elbl?g odby?o si? przyj?cie sprz?tu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego „Zdalna szko?a – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta?cenia zdalnego”. Szczegó?y w za??czniku.

Funkcjonowanie oddzia?ów przedszkolnych

Tablica og?osze?
Funkcjonowanie oddzia?ów przedszkolnych prowadzonych przez Urz?d Gminy Elbl?g w okresie od 06.05.2020r do 24.05.2020r


Komunikat

Tablica og?osze?Komunikat
Dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w W?zinie

W zwi?zku z zagro?eniem zara?eniem koronawirusem (COVID-19) podj?to szereg dzia?a? maj?cych na celu bezpiecze?stwo uczniów.

Zaj?cia dydaktyczno- wychowawcze zosta?y zawieszone. To nie znaczy oczywi?cie, ?e jest to czas wolny od pracy. Pracujemy zdalnie. Kontakt osobisty z pracownikami szko?y jest niemo?liwy, mo?na jednak kontaktowa? si? telefonicznie ze mn? , wysy?a? wiadomo?ci poczt? elektroniczn? i przez dziennik Vulcan.

• tel. 723080222,
• email:psp.wezina@spwezina.pl
• lub dziennik elektroniczny

Prosz? moich UCZNIÓW o przestrzeganie podstawowych zasad higieny i unikanie spotka? w grupach rówie?niczych. To szczególny czas, w którym ponosimy odpowiedzialno?? za siebie i innych. Dla Was jest to jeden z egzaminów dojrza?o?ci. Wasi Nauczyciele zadbaj? o to, aby ten czas wolny od szko?y, nie by? czasem wolnym od nauki.

Z powa?aniem i pozdrowieniami,
Agnieszka Bi?as- Dyrektor Szko?y

Zdalne Nauczanie

?ycie szko?y
Witam! Przez okres zawieszenia pracy szko?y nauczyciele b?d? kontaktowa? si? z uczniami i ich rodzicami za pomoc?:

1. Dziennika elektronicznego ( zak?adka WIADOMO?CI)

2. Z uczniami klasy 6, 7, 8 za pomoc? utworzonych e-mail:

kl 8 Login: psp.wezina8@gmail.com

kl 7 Login: psp.wezina7@gmail.com

kl 6 Login: psp.wezina6@gmail.com

3. Ze starszymi uczniami za pomoc? ich e-mail podanych w dzienniku Vulcan
Maria Ignaciuk

Dzie? otwarty w PSP w W?zinie

Tablica og?osze?
DZIE? OTWARTY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W W?ZINIE


Publiczna Szko?a Podstawowa w W?zinie zaprasza rodziców i dzieci na
DZIE? OTWARTY 26 lutego 2020 r,
w godzinach: 16:30- 18:30.

Na dzieci czeka moc atrakcji (zaj?cia tematyczne, warsztaty). Rodzice b?d? mieli okazj? obejrzenia placówki oraz zapoznania si? z ofert? edukacyjn? szko?y.

"Dla ka?dego co? dobrego"

WFO?iGW"Dla ka?dego co? dobrego"

Oficjalne stanowisko Dyrektora Szko?y

Tablica og?osze?W?zina, dnia 25.11.2019r
Szanowni Pa?stwo

W zwi?zku z licznymi pomówieniami dotycz?cymi zatrucia pokarmowego w naszej szkole , dementuj? informacj?. Dolegliwo?ci dzieci spowodowane s? wirusow? chorob? uk?adu pokarmowego a nie spo?yciem posi?ku szkolnego. Prosz? Was o rzetelne przekazywanie sprawdzonych informacji na grupach spo?eczno?ciowych(grupach klasowych).

Dyrektor Szko?y: Agnieszka Bi?as

Szko?a Pami?ta

?ycie szko?y„Szko?a Pami?ta”

Ptasi Piknik

?ycie szko?y
Zaj?cia ornitologiczne na Mierzei Wi?lanej
Wygenerowano w sekund: 0.01
783,891 Unikalnych wizyt